За редакцією професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. Підручник2-е видання, перероблене та доповнене. 2005

У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, практики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацю-вань розглядаються питання Особливої частини кримінального права.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

<< | >>
РОЗДІЛ ІПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКОВІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
РОЗДІЛ ІІЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ІІІЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
РОЗДІЛ IVЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
РОЗДІЛ VЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ
РОЗДІЛ VIЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
РОЗДІЛ VIIЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
РОЗДІЛ VIIIЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ IXЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
РОЗДІЛ XЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
РОЗДІЛ ХІЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
РОЗДІЛ XIIЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
РОЗДЛ XIIIЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
РОЗДЛ XIVЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХРЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
РОЗДЛ XVЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ ЖІЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
РОЗДІЛ XVIIЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
РОЗДІЛ XVIIIЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ XIXЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
РОЗДІЛ XXЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУНЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)
РОЗДІЛ ХХІЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Книги и учебники по дисциплине Уголовное право Украины:

  1. Погорелая О.С.. КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. Дипломная робота НУОЮА 2012 - 2012 год
  2. Vse-Znaniya.com. Шпаргалки по уголовному праву (на украинском языке) - 2011 год
  3. Vse-Znaniya.com. Шпаргалки по криминальному праву Украины. 2011 - 2011 год
  4. ОНЮА. Коментований Кримінальний кодекс України 2007 - 2007 год
  5. С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.—За ред О. М. Омельчука. — К.: Наукова думка; Прецедент,2004. — 297 с. - 2004 год
  6. Ю. В. Александров В. А.Клименко. Кримінальне право України. Загальна частина. Київ 2004 - 2004 год
  7. Ю. В. Александров, В. А. Клименко. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ю. В. Александров, В. А. Клименко . — К.: МАУП,2004. — 328 с. - 2004 год
  8. Коржанський М.И.. Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) К.: Генеза,1998. - 1998 год
  9. Ємельянов В.П.. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч.посібник.- Х.,1996. 112 с. - 1996 год