Прокопенко В. i.. Трудове право Украєни: харкiв: - Фiрма , 1998. 1998

Пiдручник для юридичних вузiв i факультетiв.

У пiдручнику висвiтлюються загальнотеоретичнi та практичнi аспекти суспiльних
вiдносин, що становлять предмет регулювання трудового права, принципiв, джерел
i суб'§ктiв трудового права, загальнi засади правовоє органiзацiє
працевлаштування громадян Украєни.

Особлива частина пiдручника трудового права пода§ться з широким використанням керiвних вказiвок Пленума Верховного Суду Украєни, судовоє практики по розгляду трудових спорiв, що робить пiдручник корисним не тiльки для студентiв юридичних вузiв, а й д
ля широкого кола юристiв-практикiв, якi займаються питаннями трудового права.

<< |
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Роздiл i ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЄНИ
РОЗДiЛ II
ОСНОВНi ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЄНИ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДiЛ III
ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЄНИ
Роздiл IV. Суб'§кти трудового права Украєни
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДiЛ V
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВiР
РОЗДiЛ VI
ТРУДОВi ПРАВОВiДНОСИНИ
РОЗДiЛ VII
ПРАВОВА ОРГАНiЗАЦiЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
РОЗДiЛ VIII ТРУДОВИЙ ДОГОВiР
РОЗДiЛ IX РОБОЧИЙ ЧАС i ЧАС ВiДПОЧИНКУ
РОЗДiЛ Х
ЗАРОБiТНА ПЛАТА
Роздiл XI. Охорона працi
РОЗДiЛ XI ОХОРОНА ПРАЦi
РОЗДiЛ XII
ВНУТРiШНiЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ПРИ ВИКОНАННi ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКiВ
МАТЕРiАЛЬНА ВiДПОВiДАЛЬНiСТЬ СТОРiН ТРУДОВИХ ПРАВОВiДНОСИН
РОЗДiЛ XIV ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРiВ

Книги и учебники по дисциплине Трудовое право Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по охороні праці в Україні. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України2011 - 2011 год