Кравчук С.Й.. Господарське право України: Навчальний посібник. — К.: Кондор,2007.-264 с.. 2007

У посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу приділено правовому регулюванню діяльності господарюючих суб'єктів та управлінню нею.
Для студентів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питаннями правового регулювання господарськоїдіяльності.

<< | >>
Розділ іЗагальні положення господарського права України
1.4. Система господарського права
Розділ 2Господарське право і господарські правовідносини
Розділ зПравовий статус господарюючих органів
Розділ 4Правовий статусгосподарських товариств та об'єднань
Р039ІП5Правовий режим майна суб'єктів господарсько-правових відносин
Розділ бПравові основи стандартизації та управління якістю продукції
РОЗДІЛ 7Господарські зобов'язання
РОЗДІЛ 8СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ
РОЗДІЛ 9ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКО! ДІЯАЬНОСТІ
РОЗДІЛ ЮГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДААЬНІСТЬ
РОЗДІЛ ППРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 12ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
РОЗДІЛ ВПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 14ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
РОЗДІЛ 15ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯКРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХОПЕРАЦІЙ
РОЗДІЛ 16ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОАІЗМУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
РОЗДІЛ 17ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Книги и учебники по дисциплине Хозяйственное право Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському процесуальному праву України. 2011 - 2011 год
  2. Лещенко О.А.. Позовні заяви по цивільним справам. 2009 - 2009 год
  3. Лещенко О.А.. Лекції по праву приватної власності. ОНЮА. 2009 - 2009 год
  4. О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя,
    В. Є. Постульга. Господарське законо-давство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга. — К.: КНЕУ,2005. — 182 с. - 2005 год
  5. Н.О.Саніахметова. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей»,2005. —608 с - 2005 год
  6. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. Господарське право України. За редакцією В. М. Гайворонського і В. П. Жушмана. Харків «Право» 2005 - 2005 год
  7. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка,.2004- 624 с - .200 год