В. Л. Зливкова. Становлення ідентичності фахівця : [монографія]; за ред. В. Л. Зливкова. — К.-Кі- ровоград : Імекс-ЛТД,2014. — 260 с.. 2014

У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії ме- тодології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, аналізується, у її різних вимірах, категорія профе- сійної ідентичності. Базуючись на раціогуманістичних і діалогічних методологічних орієнтаціях, спираючись на здобутки різних напрямів психологічної науки і суміжних із нею дисциплін, автори намагаються якнайповніше розкрити проблему становлення ідентичності фахівця у сучасних умовах, що сприятиме її ефективнішому використанню у наукових дослідженнях та у різних сферах соціальної практики. Аналізується специфіка прояву цього феномену у різних професій- них групах. Детально розглядаються методи формування та перефор- матування професійної ідентичності та особливості їх застосування в контексті цивілізаційних викликів сучасності. Монографія адресована психологам-науковцям та практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а також усім пред- ставникам професій типу «людина-людина».

| >>
Розділ 4. ДІАЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Книги и учебники по дисциплине Введение в профессию:

  1. Ю.Г. Козулина. Методика преподавания психологии: хрестоматия / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск,2013 - 2013 год
  2. Гальперин П.Я.. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — М.: «Книжный дом «Университет»,2000. — 336 с. - 2000 год
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психокоррекция - Психологическая диагностика - Психологическая подготовка - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология личности - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Семейная психология - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -