X. БЕХРУЗ. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО. ПІДРУЧНИК 2009. 2009

У підручнику висвітлюються теоретичні основи порівняльного правознавства як науки та навчальної дисципліни: поняття порівняльного правознавства, його об'єкт та предмет, функції та структура, понятійний апарат, а також місце порівняльного правознавства в системі гуманітарних та юридичних наук. Особлива увага приділяється розробці методології порівняльно-правових досліджень, її компонентам (концептуальним підходам, методологічним принципам, методам та методиці).При освітленні основних правових сімей в межах класифікації правових систем обран цивілізаційно-хронологічний підхід. Виділено такі правові сім'ї: сім'я традиційного права (африканське звичаєве право), сім'я традиційно-етичного права (право далекого сходу), сім'я релігійного права (романо-германське право), сім'я прецедентного права (англійське загальне право та американське загальне право) та сім'я змішаного права (латиноамериканське право та скандинавське право). Окремо розглядаються пострадянські правові системи.Рекомендовано студевд»м, аоім^ййтам, -викладачам, а також всім, хто цікавиться порівняльним правознавством.

<< | >>
Частина ІПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ПРЕДМЕТ І ГЕНЕЗИС
Розділ 1. Порівняльне правознавство як наука і навчальна дисципліна
5. Структура порівняльного правознавства
Розділ 2. Методологія порівняльно-правових досліджень
Розділ 3. Історія формування і розвитку порівняльного правознавства
Розділ 4. Класифікація правових систем
Розділ 5. Зближення правових систем
Частина II ОСНОВНІ ПРАВОВІ СІМ'Ї
Розділ 1. Сім'я традиційного права
Глава 1. Африканське звичаєве право
Розділ 2. Сім'я традиційно-етичного права
Глава 1. Китайське право
Глава 2. Японське право
Розділ 3. СІМ'Я РЕЛІГІЙНОГО ПРАВА
Глава 1. Іудейське право
Глава 2. Індуське право
Глава 3. Ісламське право
Розділ 4. СІМ'Я ЗАКОНОДАВЧОГО ПРАВА
Глава 1. Романо-германське право
Розділ 5. СІМ'Я ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА
Глава 1. Англійське загальне право
Глава 2. Американське загальне право
Розділ 6. СІМ'Я ЗМІШАНОГО ПРАВА
Глава 1. Латиноамериканське право
Розділ 2. СКАНДИНАВСЬКЕ ПРАВО
Розділ 7. ПОСТРАДЯНСЬКІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ

Книги и учебники по дисциплине Сравнительное правоведение:

 1. Неизвестный. Лекции по уголовному праву Эстонии 2010 - 2010 год
 2. В.Н. Додонов. Сравнительное              уголовное право. Общая часть. Монография. Под общ. и науч. ред. д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. — М.,2009. — 448 с. - 2009 год
 3. І. Є. Марочкін, I. М. Mocквич, Н. В. Сібільова, В. С. Бабкова, Ю. І. Крючко. Порівняльне судове право: Навч. посіб. /І. Є. Марочкін, I. М. Mocквич, Н. В. Сібільова, В. С. Бабкова, Ю. І. Крючко; за ред. І. Є. Марочкіна та JI. М. Москвич. - X.:,2008. - 112 с. - 2008 год
 4. Козочкин И.Д.. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб.:,2007. -  476 с. - 2007 год
 5. Уильям Бернам. Правовая система США. 3-й выпуск. - М.:,2006. - 1216 с. - 2006 год
 6. Сурилова Е.А.. Сравнительное экологическое право: Учебное пособие. — 2005. — 104 c. - 2005 год
 7. Голяк Л. В.. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. — К.: МАУП,2004. — 200 с. - 2004 год
 8. Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна. Порівняльне правознавство: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 200 с. - 2004 год
 9. Т.Л. ГОЛОВКО. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН». Минск 2003 - 2003 год
 10. В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лук'янов. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - X.: Право, 2003. - 274 с - 2003 год
 11. И. С. Власов. Зарубежное законодательство в борьбе в терроризмом / Отв. редактор И. С. Власов. — М: "Городец-издат",2002. 144с. - 2002 год
 12. Харитонова О.І., Харитонов Є.О.. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції.— X.: «Одіссей».— 2002 р.— 592 с. - 2002 год
 13. Давид Р., Жоффре-Спинози К.. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения,1999. — 400 с. - 1999 год
 14. Э. Джейкс. Английское право. Москва - 1947 - 1947 год