2. Види господарсько-правової відповідальності


Господарсько-правова відповідальність - різноманітна. У 80-х роках в СРСР налічувалось близько 2,5 тисяч санкцій, що застосовувалися у сфері господарювання. В умовах змішаної економіки України також застосовується велика (хоч і менша, ніж згадана) кількість господарсько-правових санкцій.
Відповідно до ст. 217 ГК України, господарські санкції є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Водночас слід зазначити, що питання щодо співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» є дискусійним1.
Господарсько-правові санкції можна класифікувати за різними ознаками, зокрема:
/. За критерієм змісту впливу - на грошові (сплата неустойки, господарсько-адміністративний штраф, відшкодування збитків) та натуральні (заміна неякісної продукції на якісну).
//. За критерієм безпосередньої спрямованості — на майнові (конфіскація, сплата неустойки, відшкодування збитків, господарсько-адміністративний штраф) та організаційні (господарсько-організаційні, оперативно-господарські санкції).
///. За характером порушених відносин — на: а) санкції, що застосовуються у горизонтальних відносинах, тобто між рівноправними суб'єктами господарювання (сплата неустойки або оперативно-господарські санкції, відшкодування збитків, оперативно-господарські санкції); б) санкції, що застосовуються у вертикальних відносинах, тобто між компетентним державним органом та суб'єктом господарювання (планово-госпрозрахункові санкції, адміністративно-господарські санкції); в) універсальні санкції, що застосовуються і в горизонтальних, і у вертикальних відносинах (відшкодування збитків).
IV.
Залежно від виду порушених відносин - на: санкції, що застосовуються в договірних відносинах (відшкодування збитків,
1 Див., напр.: Советское хозяйственное право / Под общ. ред. И. Г. По-бирченко.- К.: Вища школа, 1985.- С. 263-270; Экономические санкции и дисциплина поставок.- К.: Наукова думка, 1976.- С. 27; Хозяйственное право. Общие положения.- М.: Наука, 1983.- С. 216-232; Хозяйственное право: Учебник / Под ред. акад. В. К. Mcrnvmoea.— К.: Юринком Интер, 2003.-С. 864-866.
319
штрафні, оперативно-господарські) і санкції, що застосовуються в позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, адміністративно-господарські санкції).
V. Залежно від інституту господарського законодавства, норми якого передбачають застосування господарсько-правової відповідальності, розрізняють:
відповідальність за порушення антимонопольно-конкурент ного законодавства;
відповідальність у сфері капітального будівництва;
відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
відповідальність у галузі транспорту;
відповідальність на ринку цінних паперів;
та ін.
<< | >>
Источник: Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка,.2004- 624 с. .200

Еще по теме 2. Види господарсько-правової відповідальності:

 1. 10.2. Функції та види господарсько-правової відповідальності
 2. § 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
 3. 10.3. Підстави господарсько-правової відповідальності
 4. 3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності
 5. § 2. Підстави господарсько-правової відповідальності
 6. 1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності
 7. 5. Форми господарсько-правової відповідальності
 8. 4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності
 9. 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
 10. 22. Види цивільно-правової відповідальності.
 11. 95. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав.
 12. 44. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
 13. 60. Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, ЇЇ відмінність від цивільно-правової відповідальності
 14. 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)
 15. Поняття міжнародно-правової відповідальності
 16. 93. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності.
 17. 10.1. Поняття відповідальності в господарському праві